Меню Закрити

Спеціалізована вчена рада Д 35.052.09

Термін повноважень ради: 22.12.2016 р. – 22.12.2019 р.

Спеціальності:

 • 05.17.08 Процеси та обладнання хімічної технології
 • 05.17.11 Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів

Голова ради: д.т.н., професор Атаманюк Володимир Михайлович
Заступник голови: д.т.н., професор Вахула Ярослав Іванович
Вчений секретар: д.т.н., професор Гумницький Ярослав Михайлович

+38 (032) 258-24-53
d35.052.09@lpnu.ua

Члени вченої ради

 1. Атаманюк Володимир Михайлович – д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 05.17.08;
 2. Вахула Ярослав Іванович – д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 05.17.11. ;
 3. Гумницький Ярослав Михайлович – д.т.н., професор, професор кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 05.17.08;
 4. Білей Петро Васильович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ Національний лісотехнічний університет України, спеціальність 05.17.08;
 5. Білонога Юрій Львович, д.т.н., професор, професор кафедри, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій, спеціальність 05.17.08;
 6. Вітенько Тетяна Миколаївна, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, спеціальність 05.17.08;
 7. Ємченко Ірина Володимирівна, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Львівський торговельно-економічний університет, спеціальність 05.17.11;
 8. Луцюк Ірина Володимиирівна, д.т.н., доцент, доцент кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 05.17.11;
 9. Нагурський Олег Антонович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 05.17.08;
 10. Саввова Оксана Вікторівна, д.т.н., доцент, старший науковий співробітник кафедри, Національний технічний університет «ХПІ», спеціальність 05.17.11;
 11. Саницький Мирослав Андрійович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 05.17.11;
 12. Семенишин Євген Михайлович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 05.17.08;
 13. Соболь Христина Степанівна, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 05.17.11;
 14. Старчевський Володимир Людвікович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 05.17.08;
 15. Якимечко Ярослав Богданович, д.т.н., доцент, професор кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 05.17.11.

Паспорт спеціальності 05.17.08

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою президії ВАК України
від 02 липня 1999 р. № 26-08/8

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології

I. Формула спеціальності:

Галузь науки і техніки, яка базується на фундаментальних законах збереження, рівноваги і переносу кількості руху, енергії та маси й досліджує механічні, гідромеханічні, теплові, масообмінні й дифузійно-контрольовані хімічні процеси, визначає параметри їх реалізації за допомогою відповідного обладнання та вивчає їх мікро- й макрокінетичні характеристики з метою інтенсифікації та удосконалення наявних і створення нових процесів та обладнання.

II. Основні напрямки досліджень:

Теоретичні й експериментальні дослідження механічних процесів подрібнювання, класифікації, змішування твердих і сипких матеріалів та обладнання для їх реалізації; встановлення параметрів, необхідних для вибору або створення нового обладнання (дробарок, млинів, змішувачів, класифікаторів тощо).
Теоретичні та експериментальні дослідження гідромеханічних процесів: розділення в полі гравітаційної, інерційної, відцентрової, електростатичної сил, у полі сил тиску тощо; перемішування рідких систем; псевдозрідження, коагуляції й гранулювання дисперсних систем; інших процесів гідромеханічної обробки газів і рідин (зокрема процесів очищення викидів і стоків) та обладнання для їх реалізації; встановлення параметрів, необхідних для вибору або створення нового обладнання (відстійників, циклонних апаратів, центрифуг, фільтрувального обладнання, електрофільтрів, механічних перемішуючих пристроїв, апаратів псевдозрідженого шару, грануляторів і коагуляторів, спеціальних роздільних апаратів, зокрема пінних тощо).
Теоретичні й експериментальні дослідження теплових і масообмінних процесів теплообміну в газових і рідких системах; нагрівання до помірних і високих та охолодження до помірних і низьких температур; теплообміну при фазових перетвореннях (зокрема під час барботування й псевдозріджування), при високих швидкостях, за наявності внутрішніх джерел теплоти; теплового випромінювання; масообміну в газових і рідких системах, системах з твердою фазою; абсорбції й десорбції; перегонки, ректифікації й дистиляції; адсорбції; рідинного екстрагування та екстрагування з твердою фазою; масообміну в системах з фіксованою межею поділу фаз; сушіння; кристалізації з розчинів і розплавів; мембранного розділення тощо; загальні основи розрахунку тепло- й масообмінного обладнання. Встановлення основних параметрів, необхідних для створення нового обладнання (теплообмінних апаратів, зокрема конденсаторів, випарників, холодильного обладнання; сушарок; колонних апаратів та установок, зокрема абсорбційних й ректифікаційних, кристалізаторів; екстракторів; апаратів із використанням розділових мембран тощо).
Теоретичні та експериментальні дослідження дифузійно-контрольованих хімічних процесів (зокрема плазмохімічних, низько- й високотемпературних і таких, що відбуваються за високого тиску та/або температури). Встановлення основних параметрів, необхідних для вибору, конструювання або створення реакторів різних типів і призначень (зокрема реакторів із твердою фазою, нерухомим, рухомим або псевдозрідженим шаром).

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: технічні науки.

Паспорт спеціальності 05.17.11

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою президії ВАК України
від 14 жовтня 1998 р. № 21-08/7

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
05.17.11 – технологія тугоплавких неметалічних матеріалів

I. Формула спеціальності:

Галузь науки і техніки, яка займається дослідженнями з проблем хімії, фізико-хімії природної мінеральної сировини та техногенних продуктів, напівпродуктів і готових матеріалів, а також включає експериментальне розроблення і теоретичне обгрунтування нових ефективних та нетрадиційних хіміко-технологічних процесів переробки природних і техногенних матеріалів з метою одержання в’яжучих речовин, керамічних матеріалів, скла, створення композиційних матеріалів та захисних покриттів.

II. Основні напрямки досліджень:

Розроблення поліфункціональних покриттів на основі кремнійорганічних сполук.
Одержання захисних плівок на силікатних та тугоплавких неметалічних матеріалах.
Дослідження та комплексне використання природної мінеральної сировини, технічних і техногенних мінеральних й органічних речовин у виробництві силікатних та тугоплавких неметалічних матеріалів з метою розширення сировинної бази галузі.
Технології одержання і застосування силікатів у кристалічному, аморфному та колоїдному станах.
Використання високодисперсних силікатів і тугоплавких неметалічних речовин як активних наповнювачів полімерних композицій, реологія та структуроутворення в композиціях.
Фізико-хімічні закономірності розвитку фазових рівноваг у гетерогенних силікатних та тугоплавких неметалевих системах.
Одержання висококонцентрованих, концентрованих і рідких дисперсних силікатних систем.
Технології подріблення при виробництві силікатних та тугоплавких неметалічних матеріалів.
Твердофазовий синтез у виробництві силікатних і несилікатних в’яжучих речовин (вапна, гіпсу, магнезіальних, портландцементу та інших видів цементів), кераміки (будівельної, тонкої, спеціальної, вогнетривів), скла, люмінофорів, твердих електролітів, абразивних матеріалів при термічній переробці природних сировинних матеріалів.
Процеси спікання в технології силікатних і тугоплавких неметалічних матеріалів.
Технологія в’яжучих речовин різних видів твердіння, грубої, тонкої, технічної кераміки, вогнетривів, скла, склокристалічних матеріалів та ін.
Створення безвідходних і екологічно чистих технологій при виробництві силікатних та тугоплавких неметалічних матеріалів.
Наукові засади нових методів досліджень у хімічній технології силікатних і тугоплавких неметалічних матеріалів.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: технічні науки.