Меню Закрити

Навчальний процес

Кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології, яка входить як структурний підрозділ до складу Інституту хімії та хімічних технологій Національного університету “Львівська політехніка”, є фаховою з підготовки і забезпечує виконання освітньо-професійних програм підготовки фахівців першого (бакалаврського), другого (магістерського) та другого (магістерського освітньо-наукового) і третього освітньо-наукового (доктора філософії) рівнів вищої освіти за двома спеціальностями: 162 “Біотехнології та біоінженерія”, 226 “Фармація, промислова фармація”.

Навчальний процес здійснюють викладачі, з яких мають науковий ступінь – 93,44 %, вчене звання – 85,24 %.

Студенти спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» отримують необхідні знання, вміння та навички для виконання наступних виробничих функцій: прогностичної, проектувальної, планувальної, організаційної, управлінської, виконавчо-технічної, технологічної, виробничої, контролюючої для роботи на підприємствах, в організаціях та установах, де застосовуються біотехнологічні процеси і використовуються чи виробляються біооб’єкти, а також для роботи із провідним програмним забезпеченням систем автоматизованого проектування і моделювання для презентацій розроблених проектів за допомогою програми PowerPoint.

Випуск бакалаврів (денна форма навчання) у 2018 р. склав 29 осіб.

У 2018 р. здійснено розширене ліцензування набору бакалаврів до 75 осіб , в тому денної (60 осіб) та заочної (15 осіб) форм навчання.
Підготовка професіонала в галузі хімічної та біоінженерії за спеціальністю біотехнології та біоінженерія з освітньою кваліфікацією магістр з біотехнології та біоінженерії передбачає теоретичну, практичну та науково-дослідну підготовку; науково-дослідницький модуль включає: збір та опрацювання матеріалів за темою магістерського дослідження; підготовку тез на студентську наукову конференцію; підготовку наукової статті до фахового збірника; написання наукових доповідей, повідомлень, курсових робіт; узагальнення результатів власного наукового дослідження у формі магістерської кваліфікаційної роботи.

Узагальнений об’єкт діяльності професіонала освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності «Біотехнології та біоінженерія»: наукові, проектні та виробничі роботи з виробництва біотехнологічної продукції та конструювання і культивування біооб’єктів, зокрема, для біофармацевтичних препаратів.

Види економічної діяльності :
Професія біотехнолог 2211 (НКУ:КП 009:2010p з доповненнями) передбачає виконання професійної діяльності згідно з найменуваннями видів економічної діяльності, поданими у Національному класифікаторі України: Класифікація видів економічної діяльності (НКУ:КВЕД ДК 009:2010 чинного від 01.01.2010). Робота у сфері дослідницьких робіт з біотехнології та біоінженерії, наукових, проектних та технологічних робіт на біотехнологічних виробництвах та робіт у сфері реалізації біопродукції та біопрепаратів.
Магістр зі спеціальності біотехнології та біоінженерія як професіонал за професійною кваліфікацією біотехнолог може займати посади наукового співробітника, інженера-дослідника, біотехнолога відповідної категорії чи керівника підприємства та виконувати науково-дослідні, технологічні, аналітичні, виробничі, інспекційні та менеджерські роботи в галузі виробництва біопродуктів та біопрепаратів для потреб фармацевтичної промисловості, а також надавати професійні послуги для різних галузей промисловості, охорони здоров’я і екології довкілля щодо підготовки і контролю біопроцесів, біоагентів та біопродукції згідно нормативних документів.

Професіонали можуть знайти роботу на підприємствах та в установах, де вивчаються чи використовуються біотехнологічні процеси, способи та методи біотехнології. та біоінженерії.
Випуск магістрів у 2017 р за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» (1,5 року навчання) склав 20 осіб. У 2017 р. здійснено розширене ліцензування набору магістрів до 75 осіб , в тому числі: магістри (1,5 р навчання) денної та заочної форми навчання, а також магістри – дослідники (2 роки навчання).

Студенти спеціальності 226 “Фармація, промислова фармація” отримують необхідні знання, вміння та навички для виконання наступних виробничих функцій: прогностичної, проектувальної, планувальної, організаційної, управлінської, виконавчо-технічної, технологічної, виробничої, контролюючої для роботи на підприємствах, в організаціях і установах, що належать до хімічної, хіміко-фармацевтичної та фармацевтичної промисловості, а також для роботи із провідним програмним забезпеченням систем автоматизованого проектування і моделювання – AutoCAD,Visio, Coral, MS Paint, для презентацій розроблених проектів за допомогою програми PowerPoint. Узагальнений об’єкт діяльності: виробництво фармацевтичних (в т.ч. ветеринарних) препаратів (як готових, так і лікарських субстанцій) з різних видів сировини (в т.ч. природної) у різних лікарських формах та виробництво лікувальних косметичних засобів.

Випуск бакалаврів (денна форма навчання) у 2018 р. склав – 40 осіб, бакалаврів заочної форми навчання – 13 осіб.

Підготовка магістрів та магістрів-дослідників здійснюється для організаційно-управлінської, інвестиційної та науково-дослідної діяльності, для підготовки викладацького та наукового резерву вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ у сфері фармації та промислової фармації, а також для виготовлення ліків, їх зберігання, контролю якості, доставки, розподілу, регулювання забезпечення лікарськими засобами, а також консультування, надання інформації щодо лікарських засобів.
Працевлаштування випускників здійснюється за КВЕД ДК 009:2010:

  • Клас 21.10 Виробництво основних фармацевтичних продуктів;
  • Клас 21.20 Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів;
  • Клас 47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах;
  • Клас 47.74 Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах;
  • Клас 73.20 Дослідження кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки.

Відповідно до Національного класифікатора професій ДК 003:2010 даним видам економічної діяльності відповідають наступні професії: 2224 – Професіонали в галузі фармації, 2224.1 – Наукові співробітники (фармація), 247 – Професіонали з безпеки та якості, 2471 – Професіонали з контролю за якістю, 2419.2 – Професіонали з інтелектуальної власності, 2119.2 – Професіонали з інноваційної діяльності.

Посади, які може займати магістр / магістр – дослідник зі спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» як професіонал: науковий співробітник, інженер-дослідник, керівник підприємства, керівник виробничого підрозділу, керівник функціонального підрозділу, викладач (асистент) вищого навчального закладу.

Випуск магістрів у 2017 р за спеціальністю «Фармація» (1,5 року навчання, денна форма) – 34 особи, (1,5 року навчання, заочна форма) – 12 осіб. Випускники кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології успішно працюють за фахом не лише в Україні, а й за кордоном.